Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Η Χριστίνα Μουστάκα του Αρβύλα κάνει μασάζ

Αρχίζει η επιδότηση ενοικίου – Ποια τα δικαιολογητικά

Από σήμερα οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του 2009 θα μπορούν να ενημερώνονται και από τα ΚΕΠ, όπως και από τα γραφεία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το πρόγραμμα αφορά 150.000 δικαιούχους.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εργασίας, από τη Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να καταθέτουν αποκλειστικά στα ΚΕΠ τις αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση ενοικίου.

Το γενικό εισοδηματικό κριτήριο παραμένει το ίδιο, δηλαδή μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο. Το κονδύλι ωστόσο θα μειωθεί στο μισό, από 220 εκατομμύρια ευρώ το 2008, στα 110 εκατομμύρια ευρώ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Τα δικαιολογητικά αποφασίστηκαν από το Δ.Σ. του ΟΕΚ και είναι τα κάτωθι:

1) ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86 που συμπληρώνονται επί τόπου στα Κ.Ε.Π.

2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Για τους Έλληνες πολίτες αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. Στην Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 δηλώνεται από ποιόν Δήμο πρέπει να το αναζητήσουμε.


Αν δηλωθούν παιδιά που σπουδάζουν, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών.

Αν δηλωθούν παιδιά ανίκανα για βιοποριστικό επάγγελμα, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Εάν υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση, απαιτείται δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών, έστω και προσωρινή (αντίγραφο επικυρωμένο).
3) Μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος, κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 31-12-2009, για την κατοικία που ενοικίαζαν το 2009 (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Στο μισθωτήριο να αναγράφεται ευδιάκριτα το ΑΦΜ του εκμισθωτή και μισθωτή.

4) Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από κάθε αρμόδια αρχή, όπου θα αναφέρεται:

α. το ακίνητο στο οποίο αφορά το μισθωτήριο συμβόλαιο (πλήρης περιγραφή Δ/νση-όροφος κ.λπ.)

β. το χρονικό διάστημα της ενοικίασης

γ. ότι η κατοικία δεν έχει ενοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενοικιαστές να αναφέρονται ρητά τα στοιχεία τους)

δ. ότι τα εισοδήματα που προέρχονται από το συγκεκριμένο ακίνητο έχουν περιληφθεί στη φορολογική του δήλωση.

5) Αρχική ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ οικονομικού έτους 2010 (για τα εισοδήματα του 2009). Απαιτείται και ΑΦΜ της/του συζύγου.

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα το δηλώσουν εγγράφως στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 Στη περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθεί και το εισόδημα που έχει η/ο σύζυγός τους καθώς και τα ΑΦΜ τους και υποχρεωτικά να προσκομισθούν:

α. απόδειξη πληρωμής ενοικίου

β. βεβαίωση από τον εργοδότη τους ή από τον Οργανισμό κύριας Ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ) και το Επικουρικό τους Ταμείο (εάν υπάρχει), από όπου θα προκύπτει το καθαρό εισόδημα του δικαιούχου καθώς και του/της συζύγου για το έτος 2009.

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. επιπλέον απαιτούνται:

- Αντίγραφο δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, όπου δηλώνεται η δ/νση κύριας κατοικίας και το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής και τυχόν αλλοδαπής προέλευσης, κ.λπ.).

- Βεβαίωση της Φορολογικής Αρχής της χώρας προέλευσης για την ύπαρξη ή μη εισοδημάτων και ακινήτων στην εν λόγω χώρα
- Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και της μόνιμης κατοικίας του, ο ΑΦΜ της χώρας προέλευσης του και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήματα προσδιορίζοντας αυτά, από τη χώρα προέλευσης.
6) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ οικον. έτους 2010 και των δύο συζύγων, πλήρες (με κωδικούς).

7) ΕΝΤΥΠΟ Ε9 έτους 2005 που κατατέθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ για την περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και επομένων ετών μέχρι και το έτος 2010, εφόσον υπήρξε μεταβολή.

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε9, επειδή δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, το δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86.

8) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (για τους εργαζόμενους δικαιούχους).


α. Οι ασφαλισμένοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα για την κατηγορία τους ημερομίσθια από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν θα προσκομίσουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα για το σύνολο των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων ή για εκείνα της τελευταίας τριετίας, γιατί τα στοιχεία αυτά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Για τους δικαιούχους που δεν συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό ημερομισθίων από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, απαιτείται βεβαίωση από τον Οργανισμό κύριας Ασφάλισης όπου θα αναγράφεται:


- το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει,

- αναλυτικά τα ημερομίσθια της τελευταίας τριετίας (2008, 2009 και 2010)

- εάν έχουν γίνει κρατήσεις για τον ΟΕΚ.

β Όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων για το έτος 2011. Αυτά μπορεί να είναι έντυπο βεβαίωσης εργοδότη από την οποία αποδεικνύεται η ασφάλιση του δικαιούχου για το έτος 2011, επίσημα επικυρωμένη ως προς το περιεχόμενο, από το ΙΚΑ.


9) ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (για τους συνταξιούχους), η οποία θα αναφέρει επίσης εάν στη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας είχαν γίνει κρατήσεις για τον Ο.Ε.Κ.

10) Λογαριασμό ΔΕΗ ή επίσημο Αντίγραφο Λογαριασμού από την ΔΕΗ απ’ όπου θα προκύπτει η διεύθυνση της κατοικίας που ενοικίαζαν το έτος 2009 και ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής
www.newsit.gr

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Έρχεται το γερμανικό μοντέλο στο δημόσιο - 12 θα γίνουν οι μισθοί για τους υπαλλήλους

Στους μισθούς αυτούς θα ενσωματωθούν τα ψαλιδισμένα ήδη δώρα που ισχύουν σήμερα για τον 13ο και 14ο μισθό, με αποτέλεσμα πλέον οι μισθοί να είναι 12.

Το μοντέλο των μισθών και των προαγωγών που εφαρμόζεται στη Γερμανία για τους δημοσίους υπαλλήλους θεωρείται ως το πλέον πιθανό να εφαρμοστεί και στη χώρα μας με το ενιαίο μισθολόγιο που θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega.

Το μοντέλο αυτό εισηγήθηκαν στην αρμόδια επιτροπή των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών οι απόφοιτοι των δημόσιων σχολών διοίκησης και αυτοδιοίκησης που προβλέπει εισαγωγικό μισθό 970 ευρώ μικτά για τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 3,055 ευρώ μικτά καταληκτικό μισθό για τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Στους μισθούς αυτούς θα ενσωματωθούν τα ψαλιδισμένα ήδη δώρα που ισχύουν σήμερα για τον 13ο και 14ο μισθό, με αποτέλεσμα πλέον οι μισθοί να είναι 12.

Εκτός από τους μισθούς η ρύθμιση περιλαμβάνει τη μείωση από 18 σε 10 των μισθολογικών κλιμακίων και κατάργηση του χρόνου ωρίμανσης των δύο χρόνων που ισχύει σήμερα για την μετάταξη από το ένα κλιμάκιο στο άλλο και είναι κοινός για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Αντί αυτού ο χρόνος ωρίμανσης θα είναι ταχύτερος για τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με συνέπεια να προάγονται ευκολότερα, ενώ οι υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα αλλάζουν κλιμάκιο από 4 χρόνια και πάνω.

Όσον αφορά στα επιδόματα ζητούν να καταργηθούν όλα με εξαίρεση το επίδομα θέσης για τους προϊσταμένους γραφείων και τμημάτων και το επίδομα κοινωνικού χαρακτήρα το οποίο θα περιλαμβάνει το ανθυγιεινό, το οικογενειακό των δυσμενών συνθηκών και των παραμεθορίων περιοχών χωρίς όμως όλα αυτά να ξεπερνούν τα 350 ευρώ το μήνα.

Ανάμεσα στις προτάσεις είναι το κόψιμο όλων των πλασματικών υπερωριών και η ενσωμάτωση στο ενιαίο μισθολόγιο όλων των ειδικών μισθολογίων με εξαίρεση των δικαστών των γιατρών του ΕΣΥ, στρατιωτικών - σωμάτων ασφαλείας, καθηγητών ΑΕΙ-ΤΕΙ και των διπλωματών. newsit
Αναρτήθηκε από Sarotiko

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

50-50!

ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Περιγραφή:
'Οταν οι γυναίκες συνειδητοποιήσουν το παιχνίδι των αντρών περνάνε στην αντεπίθεση. Τους πολεμούν με τα ίδια τους τα όπλα. Παριστάνουν ότι κολακεύονται απ' το πρεσάρισμα τους και σταματούν να αντιστέκονται. Είναι διαθέσιμες για ό,τι προκύψει. Οι τρεις φίλοι μπερδεύονται με την εξέλιξη και σίγουροι ότι η φιλία τους κινδυνεύει, κάνουν πίσω. Τώρα είναι η σειρά των γυναικών να πρεσάρουν και να γελάσουν πολύ. Γίνονται προκλητικές σε βαθμό όμως που δημιουργούν υποψίες. Οι τρεις φίλοι μετά από σύντομη σύσκεψη στο τσιπουράδικο καταλήγουν στο αυτονόητο. Οι γυναίκες τους δουλεύουν. Κι αυτό δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο. Το «ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ» είναι η επόμενη εντολή για πάτημα.

Φοβερή σύγκριση ανδρών – γυναικών!

Σας παρουσιάζουμε την συμπεριφορά των δύο φύλων όταν πηγαίνουν στο super market! Με χιούμορ αλλά και μια μικρή δόση αλήθειας…


.Γυναίκες:

1. Προσπαθούν να παρκάρουν…
2. Παίρνουν ένα καρότσι
3. Το γεμίζουν με χρήσιμα πράγματα σε χρόνο ρεκόρ
4. Βάζουν τα ψώνια στις σακούλες με απόλυτα λογικό τρόπο (ό,τι είναι για το ψυγείο σε μία σακούλα, τα λαχανικά σε άλλη κλπ)
5. Πληρώνουν
6. Γυρίζουν στο σπίτι
7. Αδειάζουν τις σακούλες και τακτοποιούν τα ψώνια.


Άνδρες:

1. Παρκάρουν
2. Μπαίνουν στο σούπερ-μάρκετ…
3. Ξαναβγαίνουν για να πάρουν καρότσι
4. Συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κέρμα
5. Πηγαίνουν στο περίπτερο να κάνουν ψιλά
6. Βρίσκουν ευκαιρία και διαβάζουν τις αθλητικές εφημερίδες (σε σπάνιες κλινικές περιπτώσεις την Ημερησία και τον Επενδυτή)
7. Παίρνουν το καρότσι.
8. Κάνουν όλες τις πιθανές διαδρομές στο σουπερ-μάρκετ (κατα μήκος , κατά πλάτος και διαγώνια)
9. Τελικά αγοράζουν ένα ζευγάρι κάλτσες, 2 κατεψυγμένες πίτσες, φιστίκια, λουκάνικα, μπύρες και ένα κόμικ
10. Δεν ασχολούνται με άχρηστα πράγματα όπως βούτυρο, γάλα, γιαούρτι, απορρυπαντικό και λοιπές αηδίες
11. Πηγαίνουν στο ταμείο με την πιο ξανθιά και… εννοείται την πιο αργή ταμία
12. Βάζουν στη σακούλα τις πίτσες μαζί με τις κάλτσες και το κόμικ
13. Γυρίζουν σπίτι
14. Βάζουν τις σακούλες σ’ένα τραπέζι (ίσως πιστεύουν ότι τα ψώνια θα βαρεθούν και θα βγουν μόνα τους)
15. Βάζουν όμως τις μπύρες στο ψυγείο (μα για τι τους περάσατε… για άσχετους;)
16. Την πέφτουν στον καναπέ με το κόμικ και τα φυστίκια και περιμένουν να κρυώσουν οι μπύρες…

Πηγή: otherside.gr

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Με πλασματικά χρόνια “εθελουσία” για 75.000 δημόσιους υπάλληλους

Όσοι εφέτος θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εφέτος ή του χρόνου αλλά και γυναίκες που αναγνωρίζουν πλασματικά χρόνια παίρνουν... μπόνουςκαθώς η Κυβέρνηση θέλει άμεσα να μειώσει τον όγκο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Έτσι είναι πολλοί οι άνδρες που θα μπορέσουν να βγουν νωρίτερα από 4 ως και 15 χρόνια στη σύνταξη, αλλά και χιλιάδες οι γυναίκες που δεν θα χρειαστεί να περιμένουν να φτάσουν τα 65 χρόνια για να βγουν σε σύνταξη.
Περίπου 40.000 που μπορούν μέσα στο 2011 και το 2012 να συμπληρώσουν 25 έτη υπηρεσίας αναγνωρίζοντας πλασματικά χρόνια (παιδιά ή σπουδές για παράδειγμα) θα μπορέσουν να βγουν σε σύνταξη στα 52 ή τα 55 έτη.
Στην ίδια ηλικία θα μπορούν να βγουν και οι άνδρες με ανήλικο παιδί αρκεί και αυτοί να έχουν μέσω πλασματικών χρόνων συμπληρώσει 25ετία μέσα στο '11 και το ΄12.
Σε πρόωροι σύνταξη στα 56 ή τα 58 τους χρόνια μπορούν να βγουν οι χήροι ή πατέρες ανηλίκων ή στα 61 και τα 63 αντίστοιχα για πλήρη σύνταξη.
Στα 50 μπορούν να βγουν σε σύνταξη οι άνδρες με ανίκανη για εργασία σύζυγο λόγω αναπηρίας άνω του 67% όπως και οι πατέρες αναπήρων τέκνων επίσης με αναπηρία άνω του 67%.
Υπολογίζεται ότι στις παραπάνω κατηγορίες εμπίπτουν τουλάχιστον 35.000 άνδρες υπάλληλοι του Δημοσίου
www.newsit.gr

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Απόφαση - σταθμός δικαιώνει 9 συμβασιούχους stage του ΟΕΚ

Απόφαση βόμβα της Δικαιοσύνης ανοίγει το δρόμο των διεκδικήσεων σε χιλιάδες stagiers. Tι λέει ο εργατολόγος που χειρίστηκε την υπόθεση και μια εκ των συμβασιούχων που δικαιώθηκαν.
Το Newsit δημοσιεύει αποκλειστικά την υπ΄ αριθ. 2030/2011 Απόφασή της διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων του Μονομελους Πρωτοδικείου Αθηνών το οποίο δικαίωσε εννέα συμβασιούχους εργαζόμενους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας υποχρεώνοντας τον Οργανισμό να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους και να τους καταβάλλει τις αντίστοιχες αποδοχές τους. Πρόκειται για εργαζόμενους που απασχολήθηκαν με αλληλοδιαδοχικές συμβάσεις stage στον ΟΕΚ για τους οποίους έγινε δεκτό ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Οργανισμού και ότι ο αληθής εργοδότης τους ήταν ο ΟΕΚ και όχι ο ΟΑΕΔ ο οποίος απλώς μεσολάβησε στη σύναψη των σχέσεων εργασίας.

O πληρεξούσιος δικηγόρος των εργαζομένων, εργατολόγος Δημήτρης Περπατάρης μιλώντας αποκλειστικά στο newsit δήλωσε " με τις αποφάσεις τους αυτές και μάλιστα την παραμονή της διάσκεψης της Ολομελείας του Αρείου Πάγου για το κρίσιμο εργασιακό, κοινωνικό νομικό και ζήτημα των συμβασιούχων κάθε νομικής και πραγματικής μορφής οι Έλληνες

Δικαστές πείθουν ότι ο ανεξάρτητος δικαστικός έλεγχος μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό θεσμό προστασίας των εργαζομένων που αποτελούν αντικείμενο πολλαπλής και διαρκούς εκμετάλλευσης και τα πρώτα θύματα των ελαστικών μορφών απασχόλησης αλλά και των ομαδικών απολύσεων. Η ετυμηγορία αυτή αποκτά και ουσιαστική αλλά και συμβολική σημασία σε μία εποχή που κλονίζεται συθέμελα το προστατευτικό θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης των ατομικών και συλλογικών εργασιακών δικαιωμάτων. Ανοίγει ο δρόμος της διεκδικησης για χιλιάδες συμβασιούχους stage"
www.newsit.gr

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Ανακοινώθηκαν οι συνενώσεις σχολείων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συνενώσεων σχολικών μονάδων. 1933 σχολεία συνενώνονται το 2011. Δείτε πίνακες με τα σχολεία που καταργούνται και συγχωνεύονται.
Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο παιδείας δημιουργούνται 6/θεσια και 12/θεσια Δημοτικά σχολεία «εκεί όπου οι μαθητικές ανάγκες το υπαγόρευαν».

Στα μεγάλα αστικά κέντρα- της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης- οι συνενώσεις αφορούν κυρίως στα συστεγαζόμενα σχολεία, ενώ στην περιφέρεια “δίνεται έμφαση στις συνενώσεις ολιγοθέσιων σχολείων, μόνο εκεί όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν”.

Το υπουργείο στην ανακοίνωσή του αναφέρει οτι “φέτος έγινε μια συστηματική προσπάθεια εξορθολογισμού του σχολικού χάρτη με εκτεταμένες συνενώσεις σχολείων σε ολόκληρη την Επικράτεια, με δεδομένη την διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» που διευκολύνει τη διαδικασία αυτή”.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα παραμένει σταθερός, έως 25 στην Πρωτοβάθμια και έως 25+10% στη Δευτεροβάθμια. Επισημάινεται επίσης οτι συνολικός αριθμός των μαθητών στα υπό συνένωση σχολεία δεν ξεπερνά τους 400 μαθητές. Εξαίρεση αποτελούν 6 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πανελλαδικώς , όπου όπου τα σχολεία που προκύπτουν από τις συνενώσεις, έχουν αριθμό μαθητών από 400 και άνω, αλλά χωρίς να ξεπερνούν τους 500.

Δείτε τους πίνακες
εδώ

www.newsit.gr

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Αποζημιώσεις μαμούθ κέρδισαν 105 καθαρίστριες από το δημόσιο

Με την απόφασή του το Πρωτοδικείο (394/2011) δικαίωσε τις καθαρίστριες και κρίνοντας ότι το Δημόσιο παραβίαζε τα δικαιώματά τους διατάσσει την αποζημίωση.Αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ καλείται να καταβάλει το Δημόσιο σε 105 καθαρίστριες δημοτικών σχολείων, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που τις δικαίωσε σε διεκδικήσεις τους για μεγαλύτερες αμοιβές.

Οι καθαρίστριες προσέφυγαν στο δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι αν και εργάζονταν με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, εμφανίζονταν στις λίστες του Δημοσίου ως εργολάβοι, με αποτέλεσμα να αμείβονται λιγότερο από τις προβλεπόμενες συμβάσεις.

Με την απόφασή του το Πρωτοδικείο (394/2011) δικαίωσε τις καθαρίστριες και κρίνοντας ότι το Δημόσιο παραβίαζε τα δικαιώματά τους διατάσσει την αποζημίωση της καθεμίας με ποσά κατά περίπτωση από 50 έως 72 χιλιάδες ευρώ.

www.newsit.gr

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Τι θα δουμε σήμερα στο Νησί

Ο Μανόλης κανονίζει με τον Αντώνη γλέντι στην Πλάκα. Η Φωτεινή καταλαβαίνει το ενδιαφέρον του Μανόλη για τη Μαρία, αλλά η Μαρία φαίνεται συγκρατημένη. Ο Μανόλης μιλά με ενθουσιασμό για τη Μαρία. Η 'Αννα προσπαθεί να κρύψει τη ζήλεια της για την αδελφή της. Ο Λευτέρης θεωρεί υπεύθυνη τη μητέρα του για το θάνατο του πατέρα του. Ο Παπαδημητρίου επιτίθεται στον Κυρίτση για τις παρενέργειες της προμίνης και τον προειδοποιεί για ακόμα μια φορά να σταματήσει. Οι εθελοντές όλο και λιγοστεύουν. 'Ερχεται γράμμα από την κυβέρνηση για να φύγει ο Κυρίτσης και να σταματήσουν οι δοκιμές της προμίνης. Ο Κυρίτσης φεύγει από το νησί. Ο Σταύρος και η Καλλιόπη βρίσκονται σε αδιέξοδο και το σκάνε από το νησί με τη βοήθεια του Δημήτρη

tvnea.

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Ο Λιάπης έπαιρνε ΕΚΑΣ!

Επίδομα Κοινωνικής αλληλεγγύης ελάμβανε ο Μιχάλης Λιάπης το 2008, ενώ ήταν υπουργός Πολιτισμού, τουλάχιστον όπως φαίνεται στη φορολογική του δήλωση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λιάπης, στη φορολογική του δήλωση για το οικονομικό έτος 2009 αναφέρει ότι εισέπραξε «καθαρό ποσό επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ)» 6.434,49 ευρώ. Επίσης αναφέρεται το ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης για το έτος 2008: «Άθροισμα καθαρών εισοδημάτων, που φορολογούνται με το ζ’ ψήφισμα (βουλευτές – δικαστές)»: 35.308,20 ευρώ (εκείνη την περίοδο οι βουλευτές φορολογούνταν μόνο για το μισό του βουλευτικού μισθού τους!).

Και δεν είναι τα μόνα εισοδήματα καθώς όπως φαίνεται δήλωσε από «μισθούς, ημερομίσθια κτλ» 13.740,96 ευρώ, ενώ από «επικουρικές συντάξεις, μερίσματα κτλ» 17.584,59 ευρώ και από εκμίσθωση κατοικιών 27.400 ευρώ! Αναφέρεται επίσης ένα ποσό 70.000 ευρώ που προέρχεται από «διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος, δάνεια, δωρεές κλπ».

Πλήθος ερωτημάτων επομένως προκαλεί πώς έγινε δεκτή και πώς εκκαθαρίστηκε μία δήλωση, στην οποία, ενώ περιέχονται τόσο υψηλά εισοδήματα από διάφορες δραστηριότητες, υπάρχει και εισόδημα από ΕΚΑΣ!


OpinionPost.gr

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

O ελληνικός τελικός της Eurovision

Με έναν μοναδικό τρόπο οι διαγωνιζόμενοι παρουσίασαν τα τραγούδια τους. Υπεύθυνος γι' αυτό ο εξαιρετικός Νίκος Τουλιάτος.


www.zappit.gr

Τι θα δούμε απόψε στην πρεμιέρα του "Πενήντα Πενήντα"

Νέος κύκλος, νέα μπερδέματα για την θρυλική παρέα του Mega!

Ο Νικηφόρος, ο Μίμης και ο Παύλος ασφυκτιούν κάτω απ' την αυστηρή επίβλεψη των γυναικών και δυστυχώς δεν έχουν που να πνίξουν τον καημό τους. Ο Βασίλης μετά την κατάληψη του τσιπουράδικου δεν τους επιτρέπει την είσοδο στο μαγαζί. Εξάλλου εκκρεμεί και δίκη εις βάρος τους. Επειδή όμως ξέρουν να γίνονται φορτικοί κατορθώνουν να του αλλάξουν γνώμη κι επιστρέφουν πανηγυρικά στις κραιπάλες. Αποφασίζουν μάλιστα να τολμήσουν αυτό που χρόνια επιθυμούν. Να ζήσουν από κοντά τη γιορτή του τσίπουρου στον Τίρναβο και να ξεσαλώσουν παρέα με αλλοδαπές οινοποιούς. (Μega, 21:50)
tvnea