Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Αιτήσεις για 8.261 θέσεις

Συνολικά 8.261 θέσεις πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε φοιτητές και μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΤΕΙ.Περίπου 80.000 νέοι και νέες, κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου και πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταθέτουν κάθε χρόνο αίτηση συμμετοχής σε κάποιο από τα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ.
Η διαδικασία εισαγωγής Στο ΕΑΠ, η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ενώ η έναρξη των σπουδών για τα προαναφερόμενα προγράμματα θα γίνει το φθινόπωρο του 2011. Η επιλογή θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή κλήρωση. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής (πέρυσι υποβλήθηκαν από 1/11 έως 10/12) μόνο για ένα πρόγραμμα. Αν κάποιος υποβάλει περισσότερες, στον έλεγχο που θα γίνει θα απορριφθεί, ακόμα και αν μετά την ηλεκτρονική κατάταξη βρίσκεται μεταξύ των προσωρινώς επιλεγέντων. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2010 στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα. Το ΕΑΠ παρέχει πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (Μasters), διδακτορικά διπλώματα, πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης, πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, πιστοποιητικά παρακολούθησης θεματικών ενοτήτων. Συγκεκριμένα:

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τουλάχιστον 12 θεματικών ενοτήτων. Η εγγραφή των φοιτητών προϋποθέτει την κατοχή τίτλου απόλυσης λυκείου ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τουλάχιστον τεσσάρων θεματικών ενοτήτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η κατοχή συγγενούς μεταπτυχιακού τίτλου και η συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Τα πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης απονέμονται στους προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΕΑΠ για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα προπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, το οποίο περιλαμβάνει από 1 έως 11 θεματικές ενότητες. Τα πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης μπορεί να απονέμονται σε πτυχιούχους ή διπλωματούχους ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν εισαχθεί στο ΕΑΠ για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, και πάντως μικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης Θ.Ε. παρέχονται σε φοιτητές του ΕΑΠ ύστερα από αίτησή τους και δήλωσή τους ότι δεν επιθυμούν να ολοκληρώσουν κάποιο από τα προγράμματα σπουδών, με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες.
ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου