Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Απογραφή δημοσίων υπαλλήλων: apografi.gov.gr

Η απογραφή αφορά στο προσωπικό του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.

Για τη συμπλήρωση των στοιχείων της απογραφής απαιτούνται μια σειρά από παραστατικά, τα οποία είναι χρήσιμο να τα έχετε μαζί σας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία.

Για τη διευκόλυνση σας, προτείνεται η ανάγνωση των οδηγιών καθώς και η εκτύπωση της φόρμας απογραφής, ώστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων τα στοιχεία που καλείστε να συμπληρώσετε.

α. Για να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρμας απογρα φής, θα πρέπει να έχετε μαζί σας μια σειρά εγγράφων.
Από αυτά τα έγγραφα δεν θα χρειαστείτε όλα τα στοιχεία τους, παρά μόνο κάποιους αριθμούς και κωδικούς. Οι απαιτούμενοι αυτοί αριθμοί και κωδικοί
είναι σημειωμένοι στην αναλυτική παρουσίαση των απαιτούμενων εγγρά φων (βλ. παρακάτω: III. «Τα έγγραφα για την Απογραφή σας»)
Καλό θα ήταν, λοιπόν, για την αποτελεσματικότερη διαδικασία, να τα έχετε συγκεντρώσει, πριν ξεκινήσετε τη Απογραφή σας.
Τα έγγραφα που πρέπει να συλλέξετε για την ορθή συμπλήρωση των στοι-
χείων της απογραφής σας είναι:
• Ένα εκκαθαριστικό φορολογίας - οποιουδήποτε έτους - από το 2002 και έπειτα
• Η κάρτα κοινωνικής ασφάλισής σας ή το βιβλιάριο υγείας σας ή η επιστολή γνωστοποίησης ΑΜΚΑ
• Η αστυνομική σας ταυτότητα
• Ένας λογαριασμός ΔΕΗ της κατοικίας σας
• Ένα, σχετικά πρόσφατο, εκκαθαριστικό μισθοδοσίας σας
• Οι τίτλοι σπουδών σας

Προθεσμίες Απογραφής
Αν ΑΦΜ λήγει σε Πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία σας έως:
1 Δευ. 12 Ιουλίου
2 Τρι. 13 Ιουλίου
3 Τετ. 14 Ιουλίου
4 Πεμ. 15 Ιουλίου
5 Παρ. 16 Ιουλίου
6 Δευ. 19 Ιουλίου
7 Τρι. 20 Ιουλίου
8 Τετ. 21 Ιουλίου
9 Πεμ. 22 Ιουλίου
0 Παρ. 23 Ιουλίου

Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δε θα γίνεται δεκτή η αίτησή σας

β. Για τη διευκόλυνσή σας, σας προτείνουμε να εκτυπώσετε τη φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων απογραφής («Εντυπο Προετοιμασίας») και να συμπληρώσετε σε αυτή όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

Το Εντυπο Προετοιμασίας – το οποίο μπορείτε να τυπώσετε - βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://apografi.gov.gr
γ. Σας υπενθυμίζουμε, πως έχετε το δικαίωμα να μπείτε στην εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2010 και να απογραφείτε, με καταληκτικές ημερομηνίες που
διαφέρουν ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦ Μ σας.
Δεν θα μπορείτε να απογραφείτε έπειτα από αυτές τις ημερομηνίες.
www.madata.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου